Να φοράμε το Σταυρό μας, αλλά να ελέγχουμε και τίποτα…

Χτες άρχισε να αναπαράγεται αυτό το κείμενο:

Απόφαση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”, που παραβιάζει κατάφορα το δικαίωμα επιλογής θρησκείας και τα θρησκευτικά πιστεύω των χριστιανών!
Xθές (4/9/2012) το Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων “Δικαιωμάτων”, απεφάνθη σχετικά με το αν ένας εργοδότης έχει το “δικαίωμα” να καταπατά το επίσης ανθρώπινο δικαίωμα του χριστιανού υπαλλήλου του, να έχει κρεμασμένο στον λαιμό του τον Τίμιο Σταυρό.
Με βάση λοιπόν την ευρωσιωνιστική αντίληψη για το τί σημαίνει “ανθρώπινο δικαίωμα”, το προαναφερθέν δικαστήριο αποφάσισε ότι ο εργοδότης έχει κάθε δικαίωμα να απολύσει τον υπάλληλο που θα επιμείνει να “προκαλεί τους πελάτες” φορώντας το ιερό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού.
Η παράπανω απόφαση ήταν η κατάληξη της προσφυγής τεσσάρων Βρετανών πολιτών οι οποίοι είχαν απολυθεί απο τις εργασίες τους επειδή τόλμησαν να έχουν κρεμασμένο στο λαιμό τους τον Τίμιο Σταυρό (μία εξ αυτών των πολιτών εργαζόταν στις βρετανικές αερογραμμές).
Αν λοιπόν το αυτό το δικαστήριο λειτουργούσε έστω και με βάση τους δικούς τους ευρωνόμους και συνθήκες τότε δεν θα είχε μπεί στην διαδικασία να ερμηνεύσει με αντιχριστιανικό τρόπο τα άρθρα 9 και 14 της σύμβασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέγοντας με απαράδεκτο νομικά τρόπο ότι:
“Η Σύμβαση προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων να εκδηλώνουν τη θρησκεία τους εκτός της επαγγελματικής τους σφαίρας . Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στο πλαίσιο της εργασίας του ένα άτομο μπορεί να επιμείνει στο να είναι σε θέση να εκδηλώνει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο θέλει”.
Είναι ηλίου φαεινότερον πως αυτό το σκεπτικό της απόφασης, είναι καθαρά ευθυγραμμισμένο στην ταλμουδικής – εωσφορικής έμπνευσης μασωνική αντίληψη περί θρησκευτικών δικαιωμάτων και φυσικά στα δόγματα της Νέας Εποχής.
Ακόμα και αν κάποιος είναι άθεος και ως εκ τούτου η απόφαση αυτή του είναι παντελώς αδιάφορη, μπορεί να διακρίνει το προφανές, ότι δηλαδή το δικαστήριο αυτό πρέπει σύντομα να αλλάξει ονομασία και να μετονομασθεί σε “δικαστήριο εργοδοτικών – σιωνιστικών δικαιωμάτων”.

Αυτά όμως δεν αληθεύουν. Στις 4 Σεπτεμβρίου έγινε η ακρόαση, και απόφαση δεν αναμένεται πριν περάσουν βδομάδες – βλ. π.χ. εδώ:
Christians go to ECHR over right to wear cross (London Evening Standard)
Christians take ‘beliefs’ fight to ECHR (BBC)

Αυτό που αληθεύει είναι ότι οι ενάγοντες έχασαν στα βρετανικά δικαστήρια, και γιαυτό κατέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι ενάγοντες επικαλούνται (ορθώς κατά την ταπεινή μου γνώμη) τα άρθρα 9 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

Άρθρo 9: Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
«1. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τηv ελευθερίαv σκέψεως, συvειδήσεως και θρησκείας, τo δικαίωμα τoύτo επάγεται τηv ελευθερίαv αλλαγής θρησκείας ή πεπoιθήσεωv, ως και τηv ελευθερίαv εκδηλώσεως της θρησκείας ή τωv πεπoιθήσεωv μεμovωμέvως, ή συλλoγικώς δημoσία ή κατ’ ιδίαv, δια της λατρείας, της παιδείας, και της ασκήσεως τωv θρησκευτικώv καθηκόvτωv και τελετoυργιώv.
2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή τωv πεπoιθήσεωv δεv επιτρέπεται vα απoτελέση αvτικείμεvov ετέρωv περιoρισμώv πέραv τωv πρoβλεπoμέvωv υπό τoυ vόμoυ και απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα, εv δημoκρατική κoιvωvία, δια τηv δημoσίαv ασφάλειαv, τηv πρoάσπισιv της δημoσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή τηv πρoάσπισιv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τωv άλλωv.»
Άρθρo 14: Απαγόρευση των διακρίσεων
«Η χρήσις τωv αvαγvωριζoμέvωv εv τη παρoύση Συμβάσει δικαιωμάτωv και ελευθεριώv δέov vα εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλoυ, φυλής, χρώματoς, γλώσσης, θρησκείας, πoλιτικώv ή άλλωv πεπoιθήσεωv, εθvικής ή κoιvωvικής πρoελεύσεως, συμμετoχής εις εθvικήv μειovότητα, περιoυσίας, γεvvήσεως ή άλλης καταστάσεως.»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s